مطالعات مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز

مدیریت به هم پیوسته منابع آب از اوایل قرن 21 وارد ادبیات علمی شده است، ولی پیاده سازی این مفهوم بخصوص در ایران با چالش های متعددی مواجه بوده است. شرکت رویش نوین نصیر ایرانیان با انجام مطالعات کتابخانه ای و تجربیات میدانی و ایجاد ارتباطات میان رشته ای بین اساتید رشته های مختلف، در حال حاضر این توانایی را دارد تا حوضه های آبریز کوچک مقیاس را از جنبه های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، قنی، مدیریتی و سازمانی به صورت به هم پیوسته مطالعه کند.

توسعه مدیریت مشارکتی شبکه های آبیاری

در سال های اخیر در نقاط مختلف دنیا تلاش می شود تا مدیریت شبکه های آبیاری به خود کشاورزان واگذار شود ولی در ایران به دلیل نبود زیرساخت های نهادی، انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان با چالش های متعددی مواجه شده است. شرکت رویش نوین نصیر ایرانیان با متخصصین حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصاد رفتاری، کشاورزی و مدیریت قادر است تا طی یک فرایند میان مدت با ظرفیت سازی سازمانی، توانمند سازی جامعه محلی و تسهیل گری و فراتسهیل گری، مدیریت شبکه های آبیاری  را به کشاورزان انتقال دهد.

مطالعات ساماندهی رودخانه و تعیین حریم بستر

ساماندهی رودخانه به مطالعات متعددی نیاز دارد که شرکت رویش نوین قادر است مطالعات اجتماعی-اقتصادی، حقوقی، مورفولوژی، کاربری اراضی، فرسایش رسوب و هیدرولوژی و هواشناسی یک رودخانه را به طور کامل انجام دهد

طراحی و اجرای سیستم های تصفیه فاضلاب

پیاده سازی سیستم های تصفیه فاضلاب بزرگ مقیاس برای جوامع کوچک صرفه ی اقتصادی ندارد، لذا شرکت رویش نوین قادر است سیستم های تصفیه فاضلاب تالاب مصنوعی را با هزینه ی اندک و به صورت مشارکتی برای جوامع محلی (روستاها) طراحی و پیاده سازی کند. این سیستم ها همچنین برای صنایع کوچک نظیر گاوداری، کشتارگاه و پادگان ها مناسب است.

آخرین یادداشت ها