روز: می 28, 2019

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه معیشت و اشتغال در جوامع محلی

در این جزوه تعدادی از مسائل حوزه معیشت و اشتغال که معمولاً گروه های جهادی در مناطق محروم با آن مواجه شده و شناخت آن ها نیز به دقت و تحلیل نیاز دارد، تشریح می شود. ابتدا عنوان مسئله بیان شده و سپس ذیل هر مسئله، اطلاعات و مؤلفه هایی که می تواند بر وجود …

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه معیشت و اشتغال در جوامع محلی خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه فرهنگی اجتماعی در جوامع محلی

در این جزوه تعدادی از مسائل حوزه فرهنگی-اجتماعی که معمولاً گروه های جهادی در مناطق محروم با آن مواجه شده و شناخت آن ها نیز به دقت و تحلیل نیاز دارد، تشریح می شود. ابتدا عنوان مسئله بیان شده و سپس ذیل هر مسئله، اطلاعات و مؤلفه هایی که می تواند بر وجود یا عدم …

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه فرهنگی اجتماعی در جوامع محلی خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه ابزارهای کشف مسئله

ابزارهای کشف مسئله ما سه ابزار به گروه های جهادی پیشنهاد می کنیم تا بتوانند در کشف و صحت سنجی مسائل از آن ها بهره ببرند. اولین ابزار مشاهده گری است و دو ابزار دیگر مصاحبه و گزارش های رسمی هستند. در این جزوه به صورت تفصیلی به دو مورد اول پرداخته شده است. در …

جزوه ابزارهای کشف مسئله خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه مسئله یابی مشارکتی

جزوه مسئله یابی مشارکتی شناساگر به مدت چند روز در روستا اطلاعات لازم را کسب می نماید. شناساگر برای جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده، مصاحبه و مطالعه ی گزارش های رسمی استفاده می کند. در روش مصاحبه نیز با اهالی، مسئولین و نخبگان روستایی مصاحبه های متعددی را انجام می دهد. ازاین رو …

جزوه مسئله یابی مشارکتی خواندن بیشتر & raquo؛