خدمات توسعه محلی

خدمات توسعه محلی

تجربه نگاری

ایران پر است از مناطق مختلف طبیعی با اقوام و مردمان متنوع! این یعنی هر منطقه ای ظرفیت ها و چالش های خود را دارد و برای رفع مشکلات هر منطقه باید روش مخصوص و منحصر به فرد خود را در نظر گرفت. از این رو بیان تجربیات متفاوت محرومیت زدایی می تواند برای مجموعه …

تجربه نگاری خواندن بیشتر & raquo؛

خدمت رسانی

اعضای گروه توسعه محلی مجموعه رویش نوین در دهستان های مختلفی در استان اصفهان فعالیت داشته و از ظرفیت های مختلف این دهستان ها و مشکلاتشان آگاه هستند. یکی از روش های محرومیت زدایی استفاده از ظرفیت های مردمی و گروه های جهادی است. از سوی دیگر گروه های جهادی به دنبال این هستند که …

خدمت رسانی خواندن بیشتر & raquo؛

پیشرفت و آبادانی

وارد روستاهای مختلف که می شوی جوانانی را می بینی که عمدتاً کار مناسب و درخوری ندارند. اوضاع کشاورزی و داپروری و صنایع دستی آنگونه که باید بر وفق مراد نیست و تولید رونق ندارد. در این میان زنان سرپرست خانوار را می بینی که به سختی معیشت خود و فرزندانشان را تأمین می کنند. …

پیشرفت و آبادانی خواندن بیشتر & raquo؛

شناسایی و پیاده سازی مدل ارزیابی مشارکتی روستا

ضرورت یکی از چالش های پیش روی توسعه روستاها شناسایی ناقص و بعضاً اشتباه ظرفیت ها و مشکلات روستاهاست. هنگامی که مشکل درست تعیین نشود و ریشه های غلطی نیز برای مشکلات عنوان شود، طبیعتاً راه حل ها نیز راه به جایی نخواهند برد و مناطق محروم حتی پس از خرج های کلانی که توسط …

شناسایی و پیاده سازی مدل ارزیابی مشارکتی روستا خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه معیشت و اشتغال در جوامع محلی

در این جزوه تعدادی از مسائل حوزه معیشت و اشتغال که معمولاً گروه های جهادی در مناطق محروم با آن مواجه شده و شناخت آن ها نیز به دقت و تحلیل نیاز دارد، تشریح می شود. ابتدا عنوان مسئله بیان شده و سپس ذیل هر مسئله، اطلاعات و مؤلفه هایی که می تواند بر وجود …

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه معیشت و اشتغال در جوامع محلی خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه فرهنگی اجتماعی در جوامع محلی

در این جزوه تعدادی از مسائل حوزه فرهنگی-اجتماعی که معمولاً گروه های جهادی در مناطق محروم با آن مواجه شده و شناخت آن ها نیز به دقت و تحلیل نیاز دارد، تشریح می شود. ابتدا عنوان مسئله بیان شده و سپس ذیل هر مسئله، اطلاعات و مؤلفه هایی که می تواند بر وجود یا عدم …

جزوه راهنمای کشف مسائل حوزه فرهنگی اجتماعی در جوامع محلی خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه ابزارهای کشف مسئله

ابزارهای کشف مسئله ما سه ابزار به گروه های جهادی پیشنهاد می کنیم تا بتوانند در کشف و صحت سنجی مسائل از آن ها بهره ببرند. اولین ابزار مشاهده گری است و دو ابزار دیگر مصاحبه و گزارش های رسمی هستند. در این جزوه به صورت تفصیلی به دو مورد اول پرداخته شده است. در …

جزوه ابزارهای کشف مسئله خواندن بیشتر & raquo؛

جزوه مسئله یابی مشارکتی

جزوه مسئله یابی مشارکتی شناساگر به مدت چند روز در روستا اطلاعات لازم را کسب می نماید. شناساگر برای جمع آوری اطلاعات از روش های مشاهده، مصاحبه و مطالعه ی گزارش های رسمی استفاده می کند. در روش مصاحبه نیز با اهالی، مسئولین و نخبگان روستایی مصاحبه های متعددی را انجام می دهد. ازاین رو …

جزوه مسئله یابی مشارکتی خواندن بیشتر & raquo؛

معرفی دوره عرصه یابی

معرفی دوره عرصه یابی گروه های جهادی

در عرصه حرکت های جهادی، مسئله شناسایی اصولی و صحیح و همچنین تحلیل داده های به دست آمده از میدان یکی از مهم ترین عوامل در هدفمندی و اجرای اثرگذار حرکت های جهادی می باشد. بر همین مبنا در ادامه یک دوره کاربردی در حوزه عرصه یابی گروه های جهادی معرفی می شود. پژوهشکده شهید …

معرفی دوره عرصه یابی گروه های جهادی خواندن بیشتر & raquo؛