توسعه اقتصادی

اشتغالزایی روستایی

ارتقا و توانمند سازی گروه های جهادی

دوره های آموزشی جزوات آموزشی

طراحی و اجرای نرم افزارهای محرومیت زدایی

نرم افزار شناسایی و تحلیلی مسائل روستایی
یادداشت

شما به چه خدماتی نیاز دارید؟

ما مجموعه توسعه منطقه ای رویش نوین هستیم که به مدت 10 سال در زمینه های جهادی مشغول به کاریم. ما به عنوان یک تیم کار می کنیم و استعدادهایمان را ترکیب می کنیم، بنابراین می تواند خدمات عالی برای شما باشد. اگر در منطقه ی روستایی به دنبال اشتغالزایی هستید و یا برای اردوی جهادی خود به دنبال این هستید که مشکلی واقعی از مردم روستایی را حل کنید می توانید به ما مراجعه کنید.

ما چه تیمی هستیم؟ چه کاری انجام می دهیم؟

ما مجموعه توسعه منطقه ای رویش نوین هستیم که به مدت 10 سال در زمینه های جهادی مشغول به کاریم. ما به عنوان یک تیم کار می کنیم و استعدادهایمان را ترکیب می کنیم، بنابراین می تواند خدمات عالی برای شما باشد. خدمات ما در سه حوزه توسعه اقتصادی، ارتقا و توانمندسازی اردوهای جهادی و طراحی و اجرای نرم افزارهای محرومیت زدایی دسته بندی می شود.