مسعود داداشی

مسعود داداشی

مدیر عامل مجموعه رویش نوین

صفحه شخصی
علی وطن دوست

علی وطن دوست

مسئول پژوهشکده شهید اعتباری دانشگاه صنعتی اصفهان

صفحه شخصی
محمدعلی اصغرزاده

محمدعلی اصغرزاده

صفحه شخصی
سجاد انتشاری

سجاد انتشاری

مدیر گروه مدیریت و حکمرانی آب

صفحه شخصی
حامد کاظم زاده

حامد کاظم زاده

فارغ التحصیل مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناس تحلیل اطلاعات - گروه توسعه محلی

صفحه شخصی
حسن احمدی

حسن احمدی

مسئول سابق گروه جهادی بسیج دانشگاه صنعتی اصفهان- پژوهشگر هسته پیشرفت پژوهشکده شهید اعتباری

صفحه شخصی
حامد رحمانیان

حامد رحمانیان

صفحه شخصی