اشتغالزایی

مجموعه رویش نوین جهت توسعه اقتصادی در مناطق روستایی اقداماتی جهت اشتغالزایی روستایی انجام می دهد. بستگی به شرایط روستا مدت زمانی که به منظور اشتغالزایی صرف می شود نیز متفاوت است. برای اشتغالزایی در مناطق روستایی باید تعدادی از نیروها در مدت زمان مشخصی به شناسایی ظرفیت های شغلی روستا پرداخته و سپس از طریق نهادهای واسط شغلی جهت اشتغالزایی اهالی روستا تلاش های لازم را انجام دهند. در این بین این نیروها سعی میکنند که از امکانات نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد برکت هم جهت اثرگذاری بیشتری استفاده کنند. در این میان بخشی از فعالیت هایی که در این زمینه انجام می شود به طور اجمالی در 5 مرحله در ذیل شرح داده شده است.

مرحله اول شامل شناسایی میدانی و ارتباط با روستا، سازمان ها دولتی مرتبط، فعالین اقتصادی و کارآفرینان روستا، فعالین اقتصادی خصوصی مرتبط در خارج از روستا، فعالین اجتماعی و افراد جویای کار روستا می باشد. در مرحله دوم شناسایی شامل مشخصات پروژه های پیشنهادی در مطالعات منطقه، جامعه هدف مرتبط در روستا، سازمان های دولتی مرتبط با پروژه ها می باشد. همچنین پیش نیازهای اجرای پروژه (از جمله مجوزها، آموزش، زیرساخت و …) و بازار هدف محصول هر پروژه و چگونگی ارتباط با بازار بررسی می شود. در نهایت برنامه اجرایی برای سهیلگری هر پروژه انجام می شود. در این مرحله تا حدودی امکان سنجی اجرایی پروژه های پیشنهاد شده انجام می شود و پروژه هایی که امکان اجرا ندارند با ارایه مستندات به ناظر پروژه اصلاح یا حذف شده و پروژه های جدید پیشنهاد می شود. در مرحله سوم ارتباط با اجتماع مرتبط با پروژه ها شکل گرفته و ورود به اجتماع مد نظر انجام می شود. پروژه ها در این مرحله به جامعه هدف معرفی شده و اولویت اجرای پروژه ها با مشارکت اجتماع انجام می شود. در مرحله چهارم برنامه ریزی مشارکتی برای اجرای پروژه ها انجام می شود. در این مرحله تیم اجرایی پیش نیاز های مرتبط با هر پروژه را فرآهم آورده و با تشکیل جلسات مشترک با جامعه هدف هر پروژه اقدامات اجرایی مورد نیاز پروژه ها را فراهم می آورد. در مرحله پنجم تیم اجرایی برای پایدار سازی اشتغال نهادهای واسط مرتبط با پروژه ها را شناسایی کرده و ارتباط آن ها با جامعه روستایی برای تحریک تقاضا، برقرار می کند. در این مرحله تلاش می شود با افرادی از روستا ارتباط گرفته شود تا تسهیلگران محلی برای پیگیری پروژه ها تربیت شود. همچنین ارتباط جامعه هدف با نهادهای دولتی برقرار می شود. این مرحله می توان شامل تسهیل برگزاری نمایشگاه های عرضه محصولات، تسهیل ورود گردشگران برای عرضه محصولات، ارتباط جامعه روستایی با نهادهای خصوصی فروش اینترنتی محصولات و … نیز باشد.

پروژه های انجام شده

طرح اشتغالزایی دهستان سهر و فیروزان شهرستان فلاورجان

با همکاری سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان