طراحی نرم افزارهای محرومیت زدایی

نهادهای مختلفی در کشور متولی محرومیت زدایی و توسعه روستایی هستند. هر کدام از این نهادها نیز متناسب با اهدافی که مدنظر دارند اطلاعات مربوطه را از جوامع محلی و روستاهای کشور جمع آوری نموده و سپس بر اساس این اطلاعات تحلیل های لازم را انجام می دهند. هر سازمان و نهاد نیز برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات روش خود را پی می گیرد.

قرارگاه پیشرفت و آبادانی نیز به عنوان یکی از نهادهای متولی محرومیت زدایی در کشور، طراحی و تدوین مدل شناسایی و تحلیل اطلاعات روستایی را به مجموعه رویش نوین سپرد. اعضای گروه توسعه محلی این مجموعه نیز بر اساس تجاربی که قبلا کسب کرده بودند و همچنین بهره گیری از مدل وصفی فرهنگستان علوم اسلامی، مدل متقن و استاندارد شناسایی و تحلیل را برای قرارگاه پیشرفت و آبادانی طراحی کرده و سپس این مجموعه این مدل ها را در برخی از مناطق روستایی نیز به اجرا گذاشته است.

نکته قابل توجه این است که این مدل های متقن و استاندار به گونه ای طراحی شده است که میتوان با تغییرات اندکی برای هر سازمان و یا نهاد دیگری با اهداف مشخص و معین بازطراحی کرد. در بخش زیر پروژه هایی که در این زمینه برگزار شده است را مشاهده می نمایید.

مدل استاندارد و متقن شناسایی ابعاد روستا

مدل استاندارد و متقن تحلیل مسائل روستایی

طراحی و تدوین نقشه پیشرفت دهستان پادنای وسطی

شهرستان سمیرم- استان اصفهان

پیاده سازی مدل ارزیابی مشارکتی در روستای جلال آباد

شهرستان نجف آباد- استان اصفهان