گروه مدیریت و حکمرانی منابع آب

شرکت رویش نوین نصیر ایرانیان

Info@rooyeshnovin.ir

شماره تماس

031-33863587      031-33931090

09139309070

سجاد انتشاری

سجاد انتشاری

مدیر گروه مدیریت و حکمرانی آب

صفحه شخصی
علی ذکرالهی

علی ذکرالهی

فارق التحصیل رشته کشاورزی - آب
عضو پژوهشکده شهید اعتباری

صفحه شخصی
محمدعلی اصغرزاده

محمدعلی اصغرزاده

صفحه شخصی