خدمات مدیریت و حکمرانی آب

توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری

ضرورت توسعه ی مدیریت مشارکتی در دهه های اخیر مدیریت دولتی بر منابع آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورد نقد جدی قرار گرفته است.

بیشتر>>