گروه مدیریت و حکمرانی منابع آب

شرکت رویش نوین نصیر ایرانیان

Info@rooyeshnovin.ir

شماره تماس

031-33863587      031-33931090

09139309070

خدمات مدیریت و حکمرانی آب

توسعه مدیریت مشارکتی آبیاری

ضرورت توسعه ی مدیریت مشارکتی در دهه های اخیر مدیریت دولتی بر منابع آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مورد نقد جدی قرار گرفته است.

بیشتر>>