ما؟!

علی وطن دوست

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

رئیس هیئت مدیره

تمام وقت

امیر شیخان

کارشناسی ارشد آب

نائب رئیس هیئت مدیره

تمام وقت

مسعود داداشی

کارشناسی ارشد صنایع

مدیر عامل

تمام وقت

پیمایش به بالا